Anti-doping

Ook Wind en Watersport Vlaanderen voert een anti doping beleid.
Verboden stimulerende middelen en zeilen of surfen gaat niet samen!
Voor alle informatie verwijzen wij naar www.dopingvrij.vlaanderen of het Wereld Anti Doping Agentschap (WADA).

Doping

Wat is ‘doping’? Het begrip is alvast ruimer dan het gebruik van een verboden stof of methode. Het betekent bijvoorbeeld ook de aanwezigheid van een verboden stof in het lichaam, het bezitten, verhandelen of toedienen van verboden stoffen, het weigeren van een dopingcontrole, het aanzetten tot een overtreding van de antidopingregels en om het even welke medeplichtigheid daarbij. Zowel de sporter als de entourage/begeleider kunnen een ‘dopingpraktijk’ begaan.
Er wordt op de internationale dopinglijst een onderscheid gemaakt tussen verschillende categorieën: sommige stoffen en methoden zijn altijd verboden, andere zijn alleen verboden binnen wedstrijdverband of zijn verboden bij bepaalde sporten.
Op www.dopingvrij.vlaanderen kun je van elk geneesmiddel in België nagaan of het al dan niet een verboden stof bevat, en of voor het gebruik ervan een ‘toestemming wegens therapeutische noodzaak (TTN)’ vereist is.
Let op bij het gebruik van voedingssupplementen! Als ze nodig zijn, bijvoorbeeld na advies van een arts of voedingsdeskundige, dienen ze alleen voor kortdurend gebruik en als aanvulling op de normale, gezonde (sport)voeding. Koop geen supplementen via het internet waarvan je de herkomst niet kent! Als je ze toch gebruikt, is dat op eigen verantwoordelijkheid. De inhoud stemt niet altijd overeen met de ingrediënten die op de verpakking vermeld staan. Zo kun je je gezondheid schaden of positief testen bij een dopingcontrole.
Als een sporter of begeleider schuldig wordt bevonden aan een dopingpraktijk, zal het tuchtorgaan een disciplinaire sanctie opleggen: een schorsingsperiode en/of een boete. Tijdens de schorsingsperiode is het verboden om deel te nemen aan sportactiviteiten in georganiseerd verband (wedstrijden of trainingen), ongeacht de sporttak, discipline of hoedanigheid. Daarnaast kan ook een strafrechtelijk gevolg gegeven worden aan inbreuken tegen de hormonen- en drugswetgeving. Het begaan van een dopingpraktijk heeft ook ruimere gevolgen, zoals reputatieverlies, imagoschade voor de sport of financiële, familiale en sociale gevolgen. En vergeten we niet de mogelijke onherstelbare gezondheidsschade, zowel fysiek als psychisch, of het verslavende karakter die het nemen van doping kan meebrengen!
Zowel NADO Vlaanderen (Vlaamse overheid), de nationale en internationale sportfederaties als het Wereldantidopingagentschap WADA kunnen in Vlaanderen dopingcontroles uitvoeren: binnen wedstrijdverband, onmiddellijk na een wedstrijd, of buiten wedstrijdverband, wat in theorie op elk ogenblik kan en voornamelijk bij topsporters gebeurt. Al wie in georganiseerd verband aan sport doet, van de recreatieve fitnesser of de amateursporter tot de topsporter, kan gecontroleerd worden. Bepaalde sporten of categorieën van sporters worden meer gecontroleerd dan andere. Daarbij wordt onder meer rekening gehouden met de dopinggevoeligheid of het belang van de sporttak.
Op www.dopingvrij.vlaanderen vind je een video en uitgebreide informatie over het dopingcontroleproces, en de rechten en plichten van de sporter, de controlearts of de sportfederatie/wedstrijdorganisator.

Gezond Sporten

In het Vlaamse sportbeleid wordt er veel aandacht besteed aan medisch verantwoord sporten.
De volgende doelstellingen worden vooropgesteld:

  • de Vlaming actiever, fitter en gezonder laten worden door het promoten van een gezonde sportbeoefening en lichaamsbeweging.
  • de risico's die met sporten gepaard gaan zo klein mogelijk houden door letselpreventie en het tegengaan van overbelasting.
  • dopingpraktijken in de sport bestrijden om gezondheidsschade te voorkomen en fair-play in de sport te waarborgen.

U kunt eveneens tal van informatie hierover vinden op de website www.gezondsporten.be

Mag je tijdens een sportkamp medicatie geven aan minderjarigen?

Stel: je wil EHBO-koffers samenstellen om te gebruiken tijdens sportkampen en lessenreeksen. Mag je daarin ook een voorraadje zonder voorschrift te verkrijgen medicatie stoppen zoals aspirine, algemene pijnstillers, pilletjes tegen keelpijn,...? En mag je die aan kinderen geven indien nodig?
Wettelijk kader:

  • Op basis van Art. 422bis (Sw.) is het weigeren van hulp aan een persoon in nood strafbaar.
  • Op basis van Art. 1382-1383 (B.W.) is een persoon aansprakelijk als hij iemand door zijn fout schade heeft berokkend, en moet hij die schade vergoeden.
  • Op basis van Art. 2§1 van het KB nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen wordt o.a. het stellen van een diagnose en het toedienen van medicatie als onwettige uitoefening van de geneeskunde beschouwd.

We kunnen dus besluiten dat niets doen in geval van ziekte strafbaar is en dat dit zelf burgerrechtelijke aansprakelijkheid met zich meebrengt indien je hierdoor schade hebt berokkend. Toch is het toedienen van medicatie aan derden strafbaar indien je geen dokter, apotheker of zorgkundige bent.
Wat houdt dit juist in?
Op basis van bovenstaande wetten is enkel een arts bevoegd om een diagnose te stellen en de hierbij passende medicatie voor te schrijven en toe te dienen. Wanneer een andere persoon die medicatie toedient is dit strafbaar. Wanneer er een allergische reactie of andere nevenwerking optreedt, kan deze persoon bovendien burgerrechtelijk aansprakelijk gesteld worden.
Wat betreft volwassenen is de regelgeving echter wat soepeler. Zo mogen volwassen zichzelf niet-voorschriftplichtige medicatie toedienen die eventueel door een derde is aangereikt. Dit omdat de regelgeving niet verbiedt dat een persoon zichtzelf diagnosticeert.
Bij kinderen is de situatie anders, daar zij niet in staat worden geacht om de risico's correct in te schatten. Bij kinderen kunnen enkel een arts en de wettelijke vertegenwoordiger (ouders of voogd) bepalen of een kind ziek is en of het al dan niet medicatie nodig heeft. De toestemming van één ouder is in principe wel voldoende.

Besluit: enkel medicatie toedienen met schriftelijke toestemming ouders of arts.
Wanneer u begeleider bent dient u dit kind in eerste instantie te helpen zonder medicatie toe te dienen. Neem daarna contact op met de ouders en vraag om schriftelijke toestemming indien het gaat om niet-voorschriftplichtige medicatie. Indien het gaat om voorschriftplichtige medicatie is een voorschrift van een arts vereist.
 

Interessante links:

 

NADO Vlaanderen 

Contactgegevens
info@dopingvrij.vlaanderen

Postadres:
SV-Nado 
Koning Albert II-Laan 15 bus 274,
1210 Brussel 

Bezoekersadres
NADO Vlaanderen 
Simon Bolivar 17,
1000 Brussel