Transparantie, democratie en interne verantwoording en controle; dat zijn de drie basisprincipes van goed bestuur waartoe de Vlaamse regering de sportsector wil engageren. Voor de hand liggende principes, die daarom niet altijd even makkelijk om te zetten zijn in de praktijk. Daarom is er nu de nieuwe Code goed bestuur in Vlaamse sportfederaties - de zogenaamde Code Muyters - met een uitgebreid arsenaal aan concrete en praktische regels en tips.

Transparantie: de mate van openheid in het overbrengen van informatie. Een transparante werking biedt externe actoren de mogelijkheid om toezicht te houden op de interne werking van een organisatie.

Democratie: interne regels en normen die inherent zijn aan democratische grondbeginselen.

Interne verantwoordelijkheid en controle: voorkomt machtsconcentratie en zorgt voor een robuuste besluitvorming zonder ongewenste beïnvloeding. De interne verantwoordelijkheid en controle zorgen dat er duidelijk toe te wijzen bevoegdheden zijn en dat bestuurders of beslissingsorganen democratisch functioneren zonder over de absolute controle over beslissingen te beschikken.


Hieronder de permanente rapportering over hoe de federatie omgaat met Goed Bestuur:

Harde indicatoren

Transparantie

1.1a Staan de statuten op onze website?
       Statuten
1.1a Staan de interne reglementen op onze website?
       Intern reglement
       Deontologische code
1.1a Staat het organigram op onze website?
       Organigram
1.1a Staan de sportieve reglementen op onze website?
       Sportieve reglementen zeilen en surfen: World Sailing
       Sportieve reglementen golfsurfen en SUP: ISA
       Sportieve reglementen zeilwagenrijden: Fisly
1.1b Zijn de statuten eenvoudig en openbaar te vinden op onze website via (doorklikken op) de homepagina?
        Homepagina > Goed Bestuur
1.1b Zijn de interne reglementen eenvoudig en openbaar te vinden op onze website via (doorklikken op) de homepagina?
        Homepagina > Goed Bestuur
1.1b Is het organigram eenvoudig en openbaar te vinden op onze website via (doorklikken op) de homepagina?
        Homepagina > Goed Bestuur
1.1b Zijn de sportieve reglementen eenvoudig en openbaar te vinden op onze website via (doorklikken op) de homepagina?
        Homepagina > Goed Bestuur
1.2a Staat het beleidsplan op onze website?
       2016 - 2020:
       - Beleidsplan Luik 1
       - Beleidsplan Luik 2
       2021-2024:
       - Beleidsplan Luik 1
       - Beleidsplan Luik 2
1.2b Is het beleidsplan eenvoudig en openbaar te vinden via (doorklikken op) homepagina?
        Homepagina > Goed Bestuur
1.3a Staat het meest recente jaarverslag op onze website?
        Jaarverslag 2020
1.3b Staan de jaarverslagen van de vier voorgaande jaren op onze website?
        Jaarverslag 2020
        Jaarverslag 2019
        Jaarverslag 2018
        Jaarverslag 2017
        Jaarverslag 2016
        Jaarverslag 2015
        Jaarverslag 2014
        Jaarverslag 2013
1.3c Zijn de jaarverslagen eenvoudig en openbaar te vinden op onze website via (doorklikken op) de homepagina?
        Homepagina > Goed Bestuur
1.4a Staat het verslag van de laatste rvb (of een publieke versie ervan) op onze website?
        Raad van Bestuur 23/03/2021
1.4b Staan de verslagen van alle rvb van de afgelopen 12 maanden (of een publieke versie ervan) op onze website?
        Raad van Bestuur 18/02/2020
        Raad van Bestuur 25/05/2020
        Raad van Bestuur 23/06/2020
        Raad van Bestuur 22/09/2020
        Raad van Bestuur 07/12/2020
        Raad van Bestuur 02/02/2021
        Raad van Bestuur 23/03/2021
        Raad van Bestuur 25/05/2021
        Raad van Bestuur 22/06/2021
        Raad van Bestuur 27/09/2021
1.4c Geven de verslagen van alle rvb een samenvatting van de besprekingen / (motivering van) de beslissingen?
        Raad van Bestuur 18/02/2020
        Raad van Bestuur 25/05/2020
        Raad van Bestuur 23/06/2020
        Raad van Bestuur 22/09/2020
        Raad van Bestuur 07/12/2020
        Raad van Bestuur 02/02/2021
        Raad van Bestuur 23/03/2021
        Raad van Bestuur 25/05/2021
        Raad van Bestuur 22/06/2021
        Raad van Bestuur 27/09/2021
1.5a Staat het verslag (incl. de resultaten van de stemmingen) van de meest recente AV op onze website?
        Homepagina > Goed Bestuur
1.5b Staan de verslagen (incl. de resultaten van de stemmingen) van alle AV van de laatste 4 jaar op onze website?
        Homepagina > Goed Bestuur
1.5c Bevatten de verslagen van alle AV een samenvatting van de besprekingen?
        Homepagina > Goed Bestuur
1.5c Bevatten de verslagen van alle AV de resultaten van stemmingen?
        AV 16/03/2013
        AV 22/03/2014
        AV 21/03/2015
        AV 19/03/2016
        BAV 19/11/2016
        BAV 10/12/2016 VYF & VVW Recrea
        AV 30/03/2017
        BAV 30/03/2017
        AV 26/03/2018
        BAV 26/03/2018
        AV 13/03/2019
       
AV 23/06/2020
        AV 22/06/2021
1.6a Staat de actuele samenstelling van de rvb op onze website?
        Bestuur
1.6b Staat de start- en einddatum van het mandaat vermeld bij elk lid van de rvb?
        Bestuur
1.6c Staat het aantal en de duurtijd van eventuele vroegere mandaten bij elk lid van de rvb vermeld?
        Bestuur
1.7 Rapporteert het jaarverslag over de vergoedingen van bestuursleden (geaggregeerd en/of geanonimiseerd)?
        Geen vergoeding of verloning voor Bestuurders: AV 22/06/2021 > Verslag punt 3 met bijlage 4, slide 17
        Geen vergoeding van onkosten voor Bestuurders: Balans & Resultatenrekening
        Statuten zie artikel 4.1
1.8 Rapporteert het jaarverslag over verklaringen van belangenconflicten en goedgekeurde besluiten over belangenconflicten?
        Geen belangenconflicten in 2020
        Statuten zie artikel 4.3
        Intern reglement, zie bijlage 2
1.9a Rapporteert het recentste jaarverslag over hoe de federatie omgaat met de code goed bestuur?
        AV 22/06/2021 > verslag punt 4 met bijlage 4, slide 99
1.9b Motiveert het recentste jaarverslag eventuele afwijkingen van de code?
        In 2020 waren er geen afwijkingen
1.9c Rapporteert het recentste jaarverslag over bestuurswijzigingen?
        AV 22/06/2021

Democratie

2.1a Hebben we bestuursprofielen voor onze rvb?
        Intern reglement, zie bijlage 3
2.1b Hebben we een achterliggende motivatie voor deze profielen?
        Intern reglement, zie bijlage 3.1
2.1c Zijn deze bestuursprofielen goedgekeurd op de AV?
        Ja, via goedkeuring Huishoudelijk Reglement op de Jaarlijkse Algemene Vergadering en verzonden naar de leden van de Algemene Vergadering
        met de uitnodiging voor de Algemene Vergadering
2.1d Hebben we een document dat vastlegt dat de rvb periodiek én bij het ontstaan van elke vacature de reële en gewenste profielen evalueert?
        Na ontvangst worden de vacatures steeds geëvalueerd op de eerste volgende Raad van Bestuur (zie 2.1e), zoals bepaald in het
        Intern reglement, zie artikel 7.2.1
2.1e Kunnen we aantonen dat deze evaluatie is gebeurd?
        Zie verslag desbetreffende Raad van Bestuur 07/12/2020
2.2a Hebben we een procedure voor het opstellen van de agenda van bestuursvergaderingen?
        Statuten zie artikel 4.2
        Intern reglement, zie artikel 7.2.6.2
2.2a Hebben we een procedure voor het verloop van bestuursvergaderingen?
        Statuten zie artikel 4.2
        Intern reglement, zie artikel 7.2.6.3
2.2a Hebben we een procedure voor de goedkeuring van de besluiten op bestuursvergaderingen?
        Statuten zie artikel 4.2
        Intern reglement, zie artikel 7.2.6.3
2.2b Is de toezichthoudende rol van de voorzitter op deze procedures vastgelegd?
        Intern reglement, zie artikel 7.2.6.3 en bijlage 3.3.1
2.3 Hebben we een (gepast) quorum voor de AV?
        Statuten zie artikel 3.3.4
2.3 Hebben we een (gepast) quorum voor de rvb?
        Statuten zie artikel 4.2
2.4a Hebben bestuursfuncties volgens de statuten een maximale aaneengesloten zittingsperiode?
        Statuten zie artikel 4.1
2.4b Overschrijdt deze de maximumduur van 12 jaar niet?
        Statuten zie artikel 4.1
2.5 Hebben we een rooster van aan- en aftreden voor alle bestuursfuncties waarin staat dat slechts een deel tegelijk vervangen wordt?
        Intern reglement, zie artikel 7.2.5
        Bestuur WWSV
2.6 Vergaderde onze rvb minstens 5x de voorbije 12 maanden?
        Data Raad van Bestuur: 22/09/2020, 07/12/2020, 02/02/2021, 23/03/2021, 25/05/2021, 22/06/2021
2.7a Hebben we een gestandaardiseerde introductieprocedure voor nieuwe bestuurders?
        Intern reglement, zie artikel 7.2.3
2.7b Voorziet de introductieprocedure in een individueel gesprek met de voorzitter en gebeurt dit in de praktijk?
        Intern reglement, zie artikel 7.2.3
        Ja, e-mail introductie in de werking van de unisportfederatie WWSV - 14/10/2020 en 30/11/2020
        Verslag Bestuursorgaan 07/12/2020
2.7c Voorziet de introductieprocedure dat elk nieuw bestuurslid een benoemingsbrief krijgt en gebeurt dit in de praktijk?
        Intern reglement, zie bijlage 4
        Ja, e-mail aan nieuwe bestuurder 14/10/2020
2.7d Voorziet de introductieprocedure dat elk nieuw bestuurslid de statuten, het intern reglement en het beleidsplan ontvangt en gebeurt dit in de praktijk?
        Ja, e-mail aan nieuwe bestuurder 14/10/2020
2.8 Vertegenwoordigt de AV rechtstreeks of via getrapte vertegenwoordiging alle leden van de federatie?
        Statuten zie artikels 2.1.1 en 3.3.5
2.9 De statuten bepalen dat er binnen onze federatie geen autonome of zelfstandige entiteiten kunnen bestaan met eigen beleid dat kan afwijken van het door de AV en rvb vastgelegde beleid?
        Statuten zie artikel 4.4

Interne Verantwoordelijkheid

3.1 Hebben we een afbakening van taken en bevoegdheden tussen de AV en rvb?
        Statuten zie artikels 3.2 en 4.4
3.1 Hebben we een afbakening van de taken en bevoegdheden van de directie tov AV / rvb?
        Intern reglement, zie artikel 7.4.1
        Statuten zie artikel 4.6
3.1 Hebben we een afbakening van de taken en bevoegdheden van (relevante) comités/commissies tov AV, rvb en eventueel directie en elkaar?
        Intern reglement, zie artikel 7.5
3.2a Het cumuleren van de functie van voorzitter van de rvb en directeur is verboden in de statuten?
        Statuten zie artikel 4.1
3.2b Worden de functies van voorzitter van de rvb en directie niet gecumuleerd in de praktijk?
        Bestuur
3.3 Zijn de onverenigbaarheden met het lidmaatschap in de rvb vastgelegd in de statuten?
        Statuten zie artikel 4.3
3.4a Bevat het Intern reglement een duidelijke afbakening van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directeur (of persoon die de dagelijkse leiding heeft) en zijn/haar relatie met het bestuur?
        Intern reglement, zie artikel 7.4
3.4b In geval van meerdere directieleden: maakt het (een) (huishoudelijk) reglement duidelijk hoe de taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden tussen directieleden onderling verdeeld zijn?
        Intern reglement, zie artikel 7.4
3.4c Maakt het (een) (huishoudelijk) reglement duidelijk welke beslissingen de directie en welke het bestuur toekomen?
        Statuten zie artikel 4.6
        Intern reglement, zie artikel 7.4
3.4d Bepaalt het (een) (huishoudelijk) reglement een duidelijke (financiële) grens wanneer directie dan wel rvb bevoegd is voor het afsluiten van contracten met externe partijen?
        Intern reglement, zie artikel 7.4
3.5a Vond er de afgelopen 12 maanden een functioneringsgesprek plaats tussen (minstens) één lid van de rvb en de/alle directeur(s) (of de persoon die de dagelijkse leiding heeft)?
        Ja
3.5a Is er een verslag van dit/deze functioneringsgesprek(ken)?
        Ja
3.5b Werd het verslag van dit functioneringsgesprek goedgekeurd door de rvb?
        Zie Verslag Bestuursorgaan 07/12/2020
3.6a Hebben we een (meerjarig) beleidsplan (incl. missie/visie/strategie)?
       2016 - 2020:
       - Beleidsplan Luik 1
       - Beleidsplan Luik 2
       2021-2024:
       - Beleidsplan Luik 1
       - Beleidsplan Luik 2
3.6a Werd dit beleidsplan goedgekeurd door de AV?
        AV 26/03/2018 > Verslag punt 5
        AV 22/06/2021 > verslag punt 3
3.6b Hebben we een jaarplan voor het komende boekjaar, afgeleid van het meerjarig beleidsplan?
        ja, toelichting beleidsplan Luik 2
3.6b Werd dit jaarplan goedgekeurd door de AV?
        AV 22/06/2021 > verslag punt 3
3.6c Hebben we een jaarbegroting voor het komende boekjaar, afgeleid van de meerjarenbegroting?
        AV 22/06/2021 > verslag punt 10
3.6c Werd deze jaarbegroting goedgekeurd door de AV?
        AV 22/06/2021 > verslag punt 10
3.7a Hebben we een onafhankelijk financieel comité of auditcomité door de AV benoemd? (minstens één onafhankelijk én deskundig persoon)
        AV 22/06/2021 > verslag punten 6 en 7
3.7b Zijn de werking, taken en samenstelling van dit comité in een intern reglement vastgelegd?
        Intern reglement, zie artikel 7.5.7
        Statuten zie artikel 4.8
3.7c Heeft dit comité de meest recente jaarrekening goedgekeurd?
        AV 22/06/2021 > verslag punten 6 en 7
3.7c Heeft dit comité over de meest recente jaarrekening verslag uitgebracht aan de AV?
        AV 22/06/2021 > verslag punten 6 en 7
3.8 Heeft de rvb de afgelopen 12 maanden een zelfevaluatie uitgevoerd?
       Ja, Verslag Bestuursorgaan 07/12/2020
3.8 Is er een verslag van deze zelfevaluatie?
        Ja, Verslag Bestuursorgaan 07/12/2020
3.9a Hebben we een gedragscode van toepassing op bestuurders, directie en personeel?
        Intern reglement, zie bijlage 1
3.9b Bevat deze gedragscode minstens een verplichting om integer te handelen, een onkosten- en geschenkenregeling en regels inzake belangenvermenging?
        Intern reglement, zie bijlage 1
3.9c Werd de gedragscode ondertekend door alle leden van de rvb, directieleden en personeelsleden?
        Ja, beschikbaar op het bureau van WWSV
3.9d Heeft de rvb de laatste 12 maanden stappen ondernomen om te waarborgen dat alle relevante actoren op de hoogte zijn van de gedragscode?
        Ja, via de uitnodiging AV 22/06/2021
3.9d Werd de AV in kennis gesteld van de gedragscode?
        Ja, via de uitnodiging AV 22/06/2021
3.10a Hebben we procedures inzake belangenconflicten?
        Intern reglement, zie bijlage 1.4.3
        Statuten zie artikel 4.3
3.10b Waarborgen deze procedures de melding van (gepercipieerde en daadwerkelijke) belangenconflicten in het verslag van de rvb en in een register?
        Intern reglement, zie bijlage 2
3.10b Waarborgen ze dat commerciële transacties met een derde waarmee een lid van de rvb een (in)directe familiale/commerciële relatie heeft vooraf aan de AV (of aan een door de AV gemandateerd orgaan) worden voorgelegd?
        Intern reglement, zie bijlage 1
3.10c Waarborgen deze procedures dat bestuurders bij beslissingen waarin er sprake is van een belangenconflict niet mogen deelnemen aan de stemming?
        Intern reglement, zie bijlage 1
3.11a Hebben we met de rvb een werkplan en bijpassend vergaderschema voor een periode van 12 maanden?
        Intern reglement, zie artikel 7.2.6.1
        Verslag Bestuursorgaan 07/12/2020
3.11b Behandelt het vergaderschema de begroting?
        Steeds de Raad van Bestuur van maart
3.11b Behandelt het vergaderschema de jaarrekening?
        Steeds de Raad van Bestuur van maart
3.11b Behandelt het vergaderschema het beleidsplan?
        Steeds de Raad van Bestuur van juni
3.11b Behandelt het vergaderschema het jaarverslag?
        Steeds de Raad van Bestuur van maart
3.11b Behandelt het vergaderschema de jaarlijkse zelfevaluatie?
        Steeds de Raad van Bestuur van december
3.11b Behandelt het vergaderschema de evaluatie van de directie?
        Steeds de Raad van Bestuur van december
3.11b Behandelt het vergaderschema de "governance" van de organisatie?
        Steeds de Raad van Bestuur van december
3.11b Behandelt het vergaderschema een evaluatie van "governance" van de organisatie?
        Steeds de Raad van Bestuur van december
3.11b Behandelt het vergaderschema het voorbereiden van de AV?
        Steeds de Raad van Bestuur van maart