Transparantie, democratie en interne verantwoording en controle; dat zijn de drie basisprincipes van goed bestuur waartoe de Vlaamse regering de sportsector wil engageren. Voor de hand liggende principes, die daarom niet altijd even makkelijk om te zetten zijn in de praktijk. Daarom is er nu de nieuwe Code goed bestuur in Vlaamse sportfederaties - de zogenaamde Code Muyters - met een uitgebreid arsenaal aan concrete en praktische regels en tips.

Transparantie: de mate van openheid in het overbrengen van informatie. Een transparante werking biedt externe actoren de mogelijkheid om toezicht te houden op de interne werking van een organisatie.

Democratie: interne regels en normen die inherent zijn aan democratische grondbeginselen.

Interne verantwoordelijkheid en controle: voorkomt machtsconcentratie en zorgt voor een robuuste besluitvorming zonder ongewenste beïnvloeding. De interne verantwoordelijkheid en controle zorgen dat er duidelijk toe te wijzen bevoegdheden zijn en dat bestuurders of beslissingsorganen democratisch functioneren zonder over de absolute controle over beslissingen te beschikken.


Hieronder de permanente rapportering over hoe de federatie omgaat met Goed Bestuur:

Harde indicatoren

Transparantie

1.1a Staan de statuten op onze website?
       Statuten
1.1a Staan de interne reglementen op onze website?
       Intern reglement
       Deontologische code
1.1a Staat het organigram op onze website?
       Organigram
1.1a Staan de sportieve reglementen op onze website?
       Sportieve reglementen zeilen en surfen: World Sailing
       Sportieve reglementen golfsurfen en SUP: ISA
       Sportieve reglementen zeilwagenrijden: Fisly
1.1b Zijn de statuten eenvoudig en openbaar te vinden op onze website via (doorklikken op) de homepagina?
       Homepagina > Goed Bestuur
1.1b Zijn de interne reglementen eenvoudig en openbaar te vinden op onze website via (doorklikken op) de homepagina?
       Homepagina > Goed Bestuur
1.1b Is het organigram eenvoudig en openbaar te vinden op onze website via (doorklikken op) de homepagina?
       Homepagina > Goed Bestuur
1.1b Zijn de sportieve reglementen eenvoudig en openbaar te vinden op onze website via (doorklikken op) de homepagina?
       Homepagina > Goed Bestuur
1.2a Staat het beleidsplan op onze website?
       2021-2024:
       - Beleidsplan Luik 1
       - Beleidsplan Luik 2
1.2a Staat de begroting op onze website?
        Begroting
1.2b Is het beleidsplan eenvoudig en openbaar te vinden via (doorklikken op) homepagina?
        Homepagina > Goed Bestuur
1.2b Is de begroting eenvoudig en openbaar te vinden via (doorklikken op) homepagina?
        Homepagina > Goed Bestuur
1.3a Staat het meest recente jaarverslag op onze website?
        Jaarverslag 2022
1.3b Staan de jaarverslagen van de vier voorgaande jaren op onze website?
        Jaarverslag 2022
        Jaarverslag 2021
        Jaarverslag 2020
        Jaarverslag 2019
        Jaarverslag 2018
        Jaarverslag 2017
        Jaarverslag 2016
        Jaarverslag 2015
        Jaarverslag 2014
        Jaarverslag 2013
1.3c Zijn de jaarverslagen eenvoudig en openbaar te vinden op onze website via (doorklikken op) de homepagina?
        Homepagina > Goed Bestuur
1.4a Staat het verslag van de laatste Bestuursorgaan (BO) (of een publieke versie ervan) op onze website?
        Bestuursorgaan 13/05/2024
1.4b Staan de verslagen van alle Bestuursorganen (BO's) van de afgelopen 12 maanden (of een publieke versie ervan) op onze website?
        Bestuursorgaan 02/02/2021
        Bestuursorgaan 23/03/2021
        Bestuursorgaan 25/05/2021
        Bestuursorgaan 22/06/2021
        Bestuursorgaan 27/09/2021
        Bestuursorgaan 07/12/2021
        Bestuursorgaan 16/02/2022
        Bestuursorgaan 10/05/2022
        Bestuursorgaan 21/09/2022
        Bestuursorgaan 16/11/2022
        Bestuursorgaan 12/12/2022
        Bestuursorgaan 09/02/​2023
        Bestuursorgaan 21/03/2023
        Bestuursorgaan 16/05/2023
        Bestuursorgaan 20/06/2023
        Bestuursorgaan 19/09/2023
        Bestuursorgaan 12/12/2023
        Bestuursorgaan 06/02/2024
        Bestuursorgaan 21/03/2024
        Bestuursorgaan 13/05/2024
1.4c Geven de verslagen van alle BO's  een samenvatting van de besprekingen / (motivering van) de beslissingen?
        Bestuursorgaan 02/02/2021
        Bestuursorgaan 23/03/2021
        Bestuursorgaan 25/05/2021
        Bestuursorgaan 22/06/2021
        Bestuursorgaan 27/09/2021
        Bestuursorgaan 07/12/2021
        Bestuursorgaan 16/02/2022
        Bestuursorgaan 10/05/2022
        Bestuursorgaan 21/09/2022
        Bestuursorgaan 16/11/2022
        Bestuursorgaan 12/12/2022
        Bestuursorgaan 09/02/​2023
        Bestuursorgaan 21/03/2023
        Bestuursorgaan 16/05/2023
        Bestuursorgaan 20/06/2023
        Bestuursorgaan 19/09/2023
        Bestuursorgaan 12/12/2023
        Bestuursorgaan 06/02/2024
        Bestuursorgaan 21/03/2024
        Bestuursorgaan 13/05/2024
1.5a Staat het verslag (incl. de resultaten van de stemmingen) van de meest recente AV op onze website?
        Homepagina > Goed Bestuur
1.5b Staan de verslagen (incl. de resultaten van de stemmingen) van alle AV van de laatste 4 jaar op onze website?
        Homepagina > Goed Bestuur
1.5c Bevatten de verslagen van alle AV een samenvatting van de besprekingen?
        Homepagina > Goed Bestuur
1.5c Bevatten de verslagen van alle AV de resultaten van stemmingen?
        AV 16/03/2013
        AV 22/03/2014
        AV 21/03/2015
        AV 19/03/2016
        BAV 19/11/2016
        BAV 10/12/2016 VYF & VVW Recrea
        AV 30/03/2017
        BAV 30/03/2017
        AV 26/03/2018
        BAV 26/03/2018
        AV 13/03/2019
       
AV 23/06/2020
        AV 22/06/2021
        AV 21/04/2022
        AV 18/04/2023
        ​AV 29/04/2024
1.6a Staat de actuele samenstelling van het BO op onze website?
        Bestuur
1.6b Staat de start- en einddatum van het mandaat vermeld bij elk lid van het BO?
        Bestuur
1.6c Staat het aantal en de duurtijd van eventuele voorgaande mandaten bij elk lid van het BO vermeld?
        Bestuur
1.7   Rapporteert het jaarverslag over de vergoedingen van bestuursleden (geaggregeerd en/of geanonimiseerd)?
        Geen vergoeding of verloning voor Bestuurders: AV 29/04/2024 > Verslag punt 4 met bijlage 4, slide 11
        Geen vergoeding van onkosten voor Bestuurders: Balans & Resultatenrekening
        Statuten zie artikel 4.1
1.8   Rapporteert het jaarverslag over verklaringen van belangenconflicten en goedgekeurde besluiten over belangenconflicten?
        Geen belangenconflicten in 2023.
        Statuten zie artikel 4.3
        Intern reglement, zie bijlage 2
        Zie verslag Bestuursorgaan december 2024
1.9a Rapporteert het recentste jaarverslag over hoe de federatie omgaat met de code goed bestuur?
        AV 29/04/2024 > verslag punt 6 met bijlage 4, slide 28
1.9b Motiveert het recentste jaarverslag eventuele afwijkingen van de code?
        In 2022 en 2023 waren er geen afwijkingen
1.9c Rapporteert het recentste jaarverslag over bestuurswijzigingen?
        AV 29/04/2024
1.10a Vermeldt het aantal aangesloten sportclubs?
        Clubs
1.10b Vermeldt basisinformatie over de aangesloten sportclubs?
        Clubs
1.10c Vermeldt het competitieve / recreatieve sportaanbod per aangesloten sportclubs?
        Clubs
1.11a Vermeldt de integrale inhoud van de afgesloten verzekeringspolissen? 
        Verzekeringen
1.11b Vermeldt een heldere samenvatting over de inhoud van de afgesloten verzekeringspolissen? 
        Verzekeringen

Democratie

2.1a Hebben we bestuursprofielen voor ons BO?
        Intern reglement, zie bijlage 3
2.1b Hebben we een achterliggende motivatie voor deze profielen?
        Intern reglement, zie bijlage 3.1
2.1c Zijn deze bestuursprofielen goedgekeurd op de AV?
        Ja, via goedkeuring Huishoudelijk Reglement op de Jaarlijkse Algemene Vergadering en verzonden naar de leden van de Algemene Vergadering
        met de uitnodiging voor de Algemene Vergadering
2.1d Hebben we een document dat vastlegt dat het BO periodiek én bij het ontstaan van elke vacature de reële en gewenste profielen evalueert?
        Na ontvangst worden de vacatures steeds geëvalueerd op het eerste volgende Bestursorgaan (zie 2.1e), zoals bepaald in het
        Intern reglement, zie artikel 7.2.1
2.1e Kunnen we aantonen dat deze evaluatie is gebeurd?
        Zie verslag Bestuursorgaan december.
2.2a Hebben we een procedure voor het opstellen van de agenda van bestuursvergaderingen?
        Statuten zie artikel 4.2
        Intern reglement, zie artikel 7.2.7.2
2.2a Hebben we een procedure voor het verloop van bestuursvergaderingen?
        Statuten zie artikel 4.2
        Intern reglement, zie artikel 7.2.7.3
2.2a Hebben we een procedure voor de goedkeuring van de besluiten op bestuursvergaderingen?
        Statuten zie artikel 4.2
        Intern reglement, zie artikel 7.2.7.3
2.2b Is de toezichthoudende rol van de voorzitter op deze procedures vastgelegd?
        Intern reglement, zie artikel 7.2.7.3 en bijlage 3.3.1
2.3   Hebben we een (gepast) quorum voor de AV?
        Statuten zie artikel 3.3.4
2.3   Hebben we een (gepast) quorum voor het BO?
        Statuten zie artikel 4.2
2.4a Hebben bestuursfuncties volgens de statuten een maximale aaneengesloten zittingsperiode?
        Statuten zie artikel 4.1
2.4b Overschrijdt deze de maximumduur van 12 jaar niet?
        Statuten zie artikel 4.1
2.5   Hebben we een rooster van aan- en aftreden voor alle bestuursfuncties waarin staat dat slechts een deel tegelijk vervangen wordt?
        Intern reglement, zie artikel 7.2.6
        Bestuur WWSV
2.6   Vergaderde ons BO minstens 5x de voorbije 12 maanden?
        Data Bestuursorgaan: 06/02/2024, 21/03/2024, 13/05/2024, 25/06/2024, 23/09/2024 & 10/12/2024
2.7a Hebben we een gestandaardiseerde introductieprocedure voor nieuwe bestuurders?
        Intern reglement, zie artikel 7.2.4
2.7b Voorziet de introductieprocedure in een individueel gesprek met de voorzitter en gebeurt dit in de praktijk?
        Intern reglement, zie artikel 7.2.4
        Ja, e-mail introductie en fysieke kenninsmaking in de werking van de unisportfederatie WWSV - 16/05/2023 en 14/06/2023
        Verslag Bestuursorgaan 16/05/2023
2.7c Voorziet de introductieprocedure dat elk nieuw bestuurslid een benoemingsbrief krijgt en gebeurt dit in de praktijk?
        Intern reglement, zie bijlage 4
        Ja, e-mail aan nieuwe bestuurder 16/05/2023
2.7d Voorziet de introductieprocedure dat elk nieuw bestuurslid de statuten, het intern reglement, het beleidsplan en informatie over de bestuurdersaansprakelijkheid ontvangt en
        ​gebeurt dit in de praktijk?
        Ja, e-mail aan nieuwe bestuurder 16/05/2023
        Verzekering bestuurders WWSV
2.8   Vertegenwoordigt de AV rechtstreeks of via getrapte vertegenwoordiging alle leden van de federatie?
        Statuten zie artikels 2.1.1 en 3.3.5
2.9   De statuten bepalen dat er binnen onze federatie geen autonome of zelfstandige entiteiten kunnen bestaan met eigen beleid dat kan afwijken van het door de AV en
        BO vastgelegde beleid?
        Statuten zie artikel 4.4

Interne Verantwoordelijkheid

3.1   Hebben we een afbakening van taken en bevoegdheden tussen de AV en BO?
        Statuten zie artikels 3.2 en 4.4
3.1   Hebben we een afbakening van de taken en bevoegdheden van de directie t.o.v. de AV / het BO?
        Intern reglement, zie artikel 7.4.1
        Statuten zie artikel 4.6
3.1   Hebben we een afbakening van de taken en bevoegdheden van (relevante) comités/commissies t.o.v. de AV, het BO en eventueel directie en elkaar?
        Intern reglement, zie artikel 7.5
3.2a Het cumuleren van de functie van voorzitter van het BO en directeur is verboden in de statuten?
        Statuten zie artikel 4.1
3.2b Worden de functies van voorzitter van het BO en directie niet gecumuleerd in de praktijk?
        Bestuur
3.3   Zijn de onverenigbaarheden met het lidmaatschap in het BO vastgelegd in de statuten?
        Statuten zie artikel 4.3
3.4a Bevat het Intern reglement een duidelijke afbakening van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directeur (of persoon die de dagelijkse leiding heeft) en
        zijn/haar relatie met het bestuur?
        Intern reglement, zie artikel 7.4
3.4b In geval van meerdere directieleden: maakt het (een) (huishoudelijk) reglement duidelijk hoe de taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden tussen directieleden onderling
        verdeeld zijn?
        Intern reglement, zie artikel 7.4
3.4c Maakt het (een) (huishoudelijk) reglement duidelijk welke beslissingen de directie en welke het bestuur toekomen?
        Statuten zie artikel 4.6
        Intern reglement, zie artikel 7.4
3.4d Bepaalt het (een) (huishoudelijk) reglement een duidelijke (financiële) grens wanneer directie dan wel BO bevoegd is voor het afsluiten van contracten met externe partijen?
        Intern reglement, zie artikel 7.4
3.5a Vond er de afgelopen 12 maanden een functioneringsgesprek plaats tussen (minstens) één lid van het BO en de/alle directeur(s) (of de persoon die de dagelijkse leiding heeft)?
        Ja, zie verslag BO 12/12/2023 (verslag 2024 - zie BO 10/12/2024)
3.5a Is er een verslag van dit/deze functioneringsgesprek(ken)?
        Ja, zie verslag BO 12/12/2023 (verslag 2024 - zie BO 10/12/2024)
3.5b Werd het verslag van dit functioneringsgesprek goedgekeurd door het BO?
        Zie verslag Bestuursorgaan december.
3.6a Hebben we een (meerjarig) beleidsplan (incl. missie/visie/strategie)?
       2021-2024:
       - Beleidsplan Luik 1
       - Beleidsplan Luik 2
3.6a Werd dit beleidsplan goedgekeurd door de AV?
        AV 29/04/2024 > verslag punt 4
3.6b Hebben we een jaarplan voor het komende boekjaar, afgeleid van het meerjarig beleidsplan?
        Ja, toelichting beleidsplan Luik 2
3.6b Werd dit jaarplan goedgekeurd door de AV?
        AV 29/04/2024 > verslag punt 4
3.6c Hebben we een jaarbegroting voor het komende boekjaar, afgeleid van de meerjarenbegroting?
        AV 29/04/2024 > verslag punt 12
3.6c Werd deze jaarbegroting goedgekeurd door de AV?
        AV 29/04/2024 > verslag punt 12
3.7a Hebben we een onafhankelijk financieel comité of auditcomité door de AV benoemd? (minstens één onafhankelijk én deskundig persoon)
        AV 29/04/2024 > verslag punten 9, 11 en 14
3.7b Zijn de werking, taken en samenstelling van dit comité in een intern reglement vastgelegd?
        Intern reglement, zie artikel 7.5.7
        Statuten zie artikel 4.8
3.7c Heeft dit comité de meest recente jaarrekening goedgekeurd?
        AV 29/04/2024 > verslag punten 9
3.7c Heeft dit comité over de meest recente jaarrekening verslag uitgebracht aan de AV?
        AV 29/04/2024 > verslag punten 9
3.8   Heeft het BO de afgelopen 12 maanden een zelfevaluatie uitgevoerd?
        Ja, zie verslag Bestuursorgaan 10/12/2024
3.8   Is er een verslag van deze zelfevaluatie?
        Ja, zie verslag Bestuursorgaan 10/12/2024
3.9a Hebben we een gedragscode van toepassing op bestuurders, directie en personeel?
        Intern reglement, zie bijlage 1
3.9b Bevat deze gedragscode minstens een verplichting om integer te handelen, een onkosten- en geschenkenregeling en regels inzake belangenvermenging?
        Intern reglement, zie bijlage 1
3.9c Werd de gedragscode ondertekend door alle leden van het BO, directieleden en personeelsleden?
        Ja, beschikbaar op het bureau van WWSV
3.9d Heeft het BO de laatste 12 maanden stappen ondernomen om te waarborgen dat alle relevante actoren op de hoogte zijn van de gedragscode?
        Ja, via de uitnodiging AV 29/04/2024
3.9d Werd de AV in kennis gesteld van de gedragscode?
        Ja, via de uitnodiging AV 29/04/2024
3.10a Hebben we procedures inzake belangenconflicten?
        Intern reglement, zie bijlage 1.4.3
        Statuten zie artikel 4.3
3.10b Waarborgen deze procedures de melding van (gepercipieerde en daadwerkelijke) belangenconflicten in het verslag van het BO en in een register?
        Intern reglement, zie bijlage 2
3.10b Waarborgen ze dat commerciële transacties met een derde waarmee een lid van het BO een (in)directe familiale/commerciële relatie heeft vooraf aan de AV
          (of aan een door de AV gemandateerd orgaan) worden voorgelegd?
        Intern reglement, zie bijlage 1
3.10c Waarborgen deze procedures dat bestuurders bij beslissingen waarin er sprake is van een belangenconflict niet mogen deelnemen aan de stemming?
        Intern reglement, zie bijlage 1
3.11a Hebben we met het BO een werkplan en bijpassend vergaderschema voor een periode van 12 maanden?
        Intern reglement, zie artikel 7.2.7.1
        Ja, zie verslag Bestuursorgaan 10/12/2024
3.11b Behandelt het vergaderschema de begroting?
        Steeds het Bestuursorgaan van februari
3.11b Behandelt het vergaderschema de jaarrekening?
        Steeds het Bestuursorgaan van februari
3.11b Behandelt het vergaderschema het beleidsplan?
        Steeds het Bestuursorgaan van september
3.11b Behandelt het vergaderschema het jaarverslag?
        Steeds het Bestuursorgaan van februari
3.11b Behandelt het vergaderschema de jaarlijkse zelfevaluatie?
        Steeds het Bestuursorgaan van december
3.11b Behandelt het vergaderschema de evaluatie van de directie?
        Steeds het Bestuursorgaan van december
3.11b Behandelt het vergaderschema de "governance" van de organisatie?
        Steeds het Bestuursorgaan van december
3.11b Behandelt het vergaderschema een evaluatie van "governance" van de organisatie?
        Steeds het Bestuursorgaan van december
3.11b Behandelt het vergaderschema het voorbereiden van de AV?
        Steeds het Bestuursorgaan van februari
3.12a Het adviserend comité identificeert hiaten inzake de vaardigheden, deskundigheid en gedifferentieerde samenstelling van het BO? 
        Intern reglement, zie artikel 7.2.2
3.12b De statuten of het intern reglement van de organisatie bepalen dat externen kandidaat bestuurder kunnen zijn? 
        Intern reglement, zie artikel 7.2.3
3.12c De statuten of het intern reglement van de organisatie bepalen dat het volledige bestuursorgaan kan bestaan uit personen die geen ander mandaat hebben
          binnen de organisatie?
          Statuten zie artikel 4.4
3.13a De organisatie heeft een verzekering voor bestuurdersaansprakelijkheid? 
          Verzekering Bestuurders WWSV
3.13b De organisatie heeft een formele strategie om financiële risico's te elimineren of te beperken? 
          Ja
3.13c De strategie om financiële risico's te elimineren of te beperken wordt jaarlijks besproken, uitgevoerd en indien nodig bijgestuurd? 
          Zie verslag Bestuursorgaan 10/12/2024
3.14a De organisatie heeft procedures vastgelegd die sporters en sportclubs toelaten om in beroep te gaan tegen een sportieve sanctie? 
          Intern reglement, zie bijlage 5, 6 en 7
3.14b De klachtenprocedures bevatten duidelijk omschreven procedures voor: het indienen van klachten; het onderzoeken van klachten; het op de hoogte brengen
          van de indiener van de klacht van de uitkomst van het onderzoek; het instellen van een onafhankelijk orgaan? 
          Intern reglement, zie bijlage 5, 6 en 7
3.14c De klachtenprocedures bepalen een beroepsprocedure?
          Intern reglement, zie bijlage 5, 6 en 7
3.15   De organisatie implementeert tuchtregels ter bestrijding van fraude? 
          Intern reglement, zie bijlage 8
3.16a De Vlaamse sportfederatie heeft een of meer vertegenwoordigers in het bestuursorgaan van de Belgische koepelfederatie? 
          Intern reglement, zie artikel 7.7
3.16b De statuten, het intern reglement of een ander document bepalen dat het bestuursorgaan van de Vlaamse sportfederatie haar vertegenwoordiger(s) in het BO
          van de Belgische koepelfederatie aanduidt, en die aanduiding jaarlijks kan herzien? 
          Intern reglement, zie artikel 7.7
3.16c De vertegenwoordiger(s) namens de organisatie in het BO van de Belgische koepelfederatie 1) overlegt met het BO van de organisatie over de in te nemen standpunten
          en 2) communiceert transparant naar het bestuursorgaan van de organisatie over de besprekingen en beslissingen binnen het BO van de Belgische koepelfederatie
          Intern reglement, zie artikel 7.7