Het recht op belastingvermindering voor uitgaven voor de opvang tijdens sportactiviteiten van kinderen van minder dan 12 jaar of van kinderen met een zware handicap van minder dan 18 jaar wordt geregeld in artikel 145/35 WIB 92 (aj. 2020) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen.
Vak I werd door IVA rp Sport Vlaanderen ingevuld.  Vak II dient door de sportfederatie / de organisatie voor de sportieve vrijetijdsbesteding te worden ingevuld.

Download hier het fiscaal attest

Meer duiding en uitleg over deze belastingvermindering voor sportactiviteiten kan u nalezen op de website van Sport Vlaanderen via volgende link:
https://kics.sport.vlaanderen/Pages/Info.aspx?DocID=KICS-66-197