ETHISCH VERANTWOORD SPORTEN BIJ WWSV

 

Iets te melden?
Contacteer de vertrouwenspersoon van je club of de Aanspreekpersoon Integriteit (API) van de federatie: Simon De Vriendt (api@wwsv.be of tel.: 0476 67 12 41)

INLEIDING

Naast sportieve minpunten kan er in een club ook sprake zijn van eenmalige of vaker voorkomende onaangename persoonlijke ervaringen op andere terreinen. Denk daarbij aan grensoverschrijdend gedrag zoals discriminatie, pesten, bedreiging, mishandeling en seksuele intimidatie of  erger. 
Niet alleen de sporters zelf maar ook hun omgeving kunnen hier te maken mee krijgen.

 Als bestuurder wil je dat er een goede sfeer heerst in je club en dat de integriteit van elk lid gerespecteerd wordt. Een goede ethiek in de sport is anno 2022 brandend actueel. Ethisch verantwoord kunnen sporten is ook voor WWSV zeer belangrijk. Het is dus één van de verplichtingen van de club om (pro)actieve maatregelen te nemen om dit klimaat te behouden. Dit kun je door iemand te zoeken die API wilt zijn voor je club.

“ Een Aanspreek Persoon Integriteit binnen een sportclub (Club-API) is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij iedereen terecht kan met een vraag, vermoeden of klacht over onfair of grensoverschrijdend gedrag van alle aard. “

De WWSV verwacht dan ook dat alle clubs, leden en medewerkers de gedragsregels van de federatie naleeft en dat iedereen zich respectvol gedraagt tegenover elkaar.
Voor wie te maken heeft gekregen met ongewenst gedrag en dat wilt melden is de functie van API in het leven geroepen.  De API is de eerste schakel in deze procedure en staat voor Aanspreek Persoon Integriteit.

API

Maar wie is API nu juist? De API is een eerste aanspreekpersoon en staat dus liefst dicht bij de leden. Een API kan dus ook een ouder zijn of een vrijwilliger/medewerker in uw club. Het kan maar hoeft geen bestuurder te zijn. Bij WWSV is de API een personeelslid die de nodige opleidingen hiervoor heeft gevolgd. De API is de verantwoordelijke voor de ethiek en staat in voor de implementatie van de beleidsmaatregelen inzake grensoverschrijdend gedrag.
 
De API is gemakkelijk te benaderen, biedt een luisterend oor,  is discreet, onafhankelijk en neutraal (zit dus niet in het bestuur of in andere commissies). Een API is iemand die je kan vertrouwen. De API rapporteert wel aan het bestuur van de federatie, maar de betrokkenen kunnen anoniem blijven indien zij dat wensen.   
 
De API helpt bij het maken van de, voor die persoon, juiste keuzes. Door goede begeleiding wordt verergering en herhaling van grensoverschrijdend gedrag en mogelijke misstanden voorkomen.
De API kan advies geven over eventuele vervolgstappen.
 
Wanneer en waarvoor kun je bij de API terecht ? als je eigen club bijvoorbeeld geen vertrouwenspersoon of API heeft of als je die stap liever overslaat met vragen of meldingen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen (seksueel) grensoverschrijdend gedrag van anderen, matchfixing, doping, eetstoornissen, tucht, etc. het melden van misstanden waar dringend iets mee moet worden gedaan  
Hoe wordt dit aangepakt ?
In een vertrouwelijk gesprek met de API wordt met zorg bepaald wat de melder dwarszit en welke stappen gezet kunnen worden om het aan te pakken. Je kunt anoniem blijven indien je dat wil en daar zelf ook zorg voor draagt. 
 
De vertrouwelijkheid is heel belangrijk en is goed geborgd binnen het WWSV. De vertrouwenspersonen kunnen op de inhoud van de gesprekken door hun leidinggevenden of de directie niet worden aangesproken! Je houdt dus zelf de regie op wat er met je verhaal wordt gedaan.

De API is het eerste aanspreekpunt voor integriteitschendingen en kan je advies geven om tot een verbetering van de situatie te komen.  De API zal je opvangen, je opmerkingen noteren en uitleggen welke wegen je kunt volgen maar is geen professionele hulpverlener, noch onderzoeker. De API zal het stappenplan (handelingsprotocol) volgen dat door de federatie is opgesteld en zal de melding o.m. toetsen aan de gedragscode. Met het signaleren van problemen help je ons om het beleid continu te verbeteren of aan te passen waar nodig.  Aarzel dus niet om ons te contacteren als je geconfronteerd wordt met grensoverschrijdend gedrag of hiervan een vermoeden hebt. 

ETHISCH ADVIESORGAAN (EAO)

Het ethisch adviesorgaan (EAO) van WWSV is samengesteld uit experten die geen deel uitmaken van het bestuursorgaan.
Het EAO geeft proactief advies over het integriteitsbeleid van WWSV alsook reactief advies bij incidenten ter ondersteuning van de federatie API

GEDRAGSCODES

Klik hier voor de gedragscodes
Deze gedragscodes bevatten richtlijnen waarmee WWSV aan de verschillende doelgroepen tonen welk gedrag wenselijk is en welk gedrag afgekeurd wordt.  Deze doelgroepen zijn (jeugd)leden, clubs, trainers, ouders, supporters, bestuursleden.
De lichamelijke, psychische, sociale en seksuele integriteit van elk lid staat hierbij centraal. 
Overtredingen van deze gedragscode kunnen gesanctioneerd worden zoals voorzien in het tuchtrechtelijk systeem binnen de vereniging (<> strafrechtelijk systeem).

HANDELINGSPROTOCOL

Klik hier voor het handelingsprotocol
Een stappenplan wordt door WWSV gevolgd bij een vermoeden, een onthulling of een vaststelling van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.  Bij elke fase horen concrete en transparante handelingen.

TUCHTRECHTELIJK SYSTEEM

Indien een melding van Grensoverschrijdend Gedrag na interne evaluatie, behandeling en eventuele preventieve ordemaatregelen opgelegd door het BO uiteindelijk resulteert in een tuchtklacht, dan zal deze – conform het Intern Reglement van WWSV -  door het Vlaams Sporttribunaal behandeld worden.  Het VST volgt hierbij haar eigen procedure.

BIJSCHOLINGEN en TOOLS VOOR CLUBS

 

Het vlaggensysteem is een handig instrument die lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag correct leert inschatten.  Het is o.m. te verkrijgen via ICES of Sensoa (zie wegwijzer hier onderaan). 
Op www.sportmetgrenzen.be vind je hierrond duidelijke uitleg.  Sinds kort is er een nieuwe website waarin je situaties leert inschatten bij verschillende soorten grensoverschrijdend gedrag, zowel bij jongeren als volwassenen (Aanrader!): https://www.grenswijs.be/  Je kunt er als club ook terecht om je beleid inzake EVS op te stellen.
Neem zeker ook een kijkje op de site van ICES waar alle vormingen op een rijtje staan: http://www.ethicsandsport.com/vorming_en_activiteiten
Je kunt voor je eigen club ook een bijscholing organiseren via de Vlaamse Sportfederatie https://www.vlaamsesportfederatie.be/bijscholingen-begeleiding

Bekijk hier ook de presentatie die werd toegelicht op de AV.

► Kom alles te weten over de verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag en hoe je ze kan herkennen en op een praktische manier hanteren via de webinar "Sport met Grenzen". 

► Via de webinar "Aan de slag als club-API" leer je om incidenten op een gestructureerde manier aan te pakken met respect voor de melder en alle betrokkenen.   

WEGWIJZER
 1. Contacteer de vertrouwenspersoon van je club of  de Aanspreekpersoon Integriteit (API) van de federatie: api@wwsv.be , tel. 0476 67 12 41
 2. Telefoon : 1712  : officiële hulplijn voor advies, melding en hulp voor (seksueel) misbruik of geweld  Wist je dat zij ook een website hebben? www.1712.be
 3. anoniem chatten : nupraatikerover.be
 4. website/chat/forum/telefoon : AWEL luistert naar kinderen en jongeren
 5. telefoon  en chat : 106 : tele onthaal : om je verhaal kwijt te kunnen
 6. telefoon : childfocus : advies en melding vermiste en seksueel uitgebuite kinderen (maar ook voor problemen rond sexting!) : tel 116000 (24/24 u – 7/7 d)
 7. huisarts : advies en medische hulp + doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp
 8. politie : als je een klacht wil neerleggen : tel 101 ofwel www.lokalepolitie.be
 9. Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK)  - Centrum Ethiek in de Sport vzw (ICES)  - http://www.grenswijs.be: informatie en opleiding
 10. Sensoa : vragen en informatie over seksualiteit + opleiding (Sensoa)
 11. CAW centrum algemeen welzijnswerk  als je algemene vragen hebt
 12. VOICE : verzamelde getuigenissen over misbruik in de sport
 13. Word je gepest?  http://allesoverpesten.be
 14. Bemiddeling en individueel advies over klachten van mogelijke schendingen van kinderrechten : http://www.kinderrechten.be
 15. website gezond sporten van de Vlaamse overheid
 16. Decreet inzake gezond en ethisch sporten
 17. Panathlonverklaring : ethiek in jeugdsport  
 18. LBTQI+ sporter?  Hier vind je meer info!